भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Biology Learners Glossary (English-Hindi) CSTT

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yucca

यक्का

Yucca gloriosa

यक्का ग्लोरिओसा

Zamikand

जमीकंद

Zastera

जैस्टेरा

Zeatin

जिएटिन

Zeugopodium

योजिपाद, ज्यूगोपोडियम

Zinc

जस्ता

Zinnia

जीनिया

Zipper like

जिपर सम

Zizyphus

जिजिफस

Zona fasciculata

पूलीय स्तर

Zona glomerulosa

गुच्छ स्तर

Zona lysine

जोना लाइसीन

Zona pellucida

पारदर्शी अंडावरण

Zona radiata

अरांकित अंडावरण

Zona reticularis

जालिका स्तर

Zooid

जीवक

Zoological garden

प्राणि उद्यान

Zoological nomenclature

प्राणि नामपद्धति

Zoological park

प्राणि उपवन
Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App